Algemene Voorwaarden Fest Slicer

Artikel 1 - Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • "Fest Slicer": de onderneming Fest Slicer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77037995.

  • "Koper": de consument die een overeenkomst aangaat met Fest Slicer of wenst aan te gaan.

  • "Overeenkomst": de overeenkomst tussen Fest Slicer en de koper.

  • "Partijen": Fest Slicer en de koper gezamenlijk.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en dienstverlening van Fest Slicer.

2.2 De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de koper.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Partijen.

Artikel 3 - Betaling

3.1 Betaling van de producten van Fest Slicer dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Bij niet tijdige betaling is de koper van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

3.3 Indien de koper in verzuim is, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de koper.

Artikel 4 - Bestelling en prijzen

4.1 Alle bestellingen bij Fest Slicer zijn bindend voor de koper en worden beschouwd als een overeenkomst tussen Fest Slicer en de koper.

4.2 Fest Slicer behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. De prijzen zoals vermeld op de website zijn inclusief 21% btw.

Artikel 5 - Betaling

5.1 Betaling van de bestelling dient te geschieden op het moment van aankoop, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.2 Bij niet tijdige betaling is de koper van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

5.3 Indien de koper in verzuim is, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de koper.

Artikel 6 - Prijsindexering

6.1 Indien de prijzen van de producten van Fest Slicer worden beïnvloed door prijsindexering, behoudt Fest Slicer zich het recht voor om de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

6.2 De prijsindexering wordt gebaseerd op het consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Artikel 7 - Informatieverstrekking door koper

7.1 De koper is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle benodigde informatie en materialen die nodig zijn voor het juiste gebruik van de producten.

7.2 Fest Slicer is niet aansprakelijk voor enige schade of onjuist gebruik van de producten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door de koper.

Artikel 8 - Beëindiging van de overeenkomst

8.1 De overeenkomst kan te allen tijde worden beëindigd door wederzijdse overeenstemming van de Partijen.

8.2 Indien de koper de overeenkomst wenst te beëindigen, dient hij Fest Slicer hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

8.3 In geval van beëindiging van de overeenkomst is de koper verplicht om alle verschuldigde betalingen aan Fest Slicer te voldoen voor reeds geleverde producten.

Artikel 9 - Uitvoering van de overeenkomst

9.1 Fest Slicer zal de overeenkomst naar beste vermogen uitvoeren en de producten leveren in overeenstemming met de geldende normen.

9.2 Fest Slicer behoudt zich het recht voor om bepaalde onderdelen van de dienstverlening uit te besteden aan derden, indien dit noodzakelijk of wenselijk is.

Artikel 10 - Gebruik van producten

10.1 Fest Slicer is een tussenhandelaar en al haar producten zijn afkomstig vanuit een Chinese leverancier op Aliexpress.com.

10.2 Fest Slicer wijst alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik van medicijnen opgeslagen of gesneden met behulp van haar producten.

10.3 Het gebruik van de producten voor zware medicatie, capsules of drugs wordt sterk afgeraden en valt niet onder de verantwoordelijkheid van Fest Slicer.

Artikel 11 - Wijziging van de algemene voorwaarden

11.1 Fest Slicer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

11.2 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op nieuwe overeenkomsten en treden in werking op het moment van bekendmaking aan de koper.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen tussen Fest Slicer en de koper zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Fest Slicer is gevestigd.